ڕێكلام بكه‌
مالبه ری سه رکه وتن
سلاو ميواني به ريز به خيربيت بو مالبه ري سه ركه وتن به هيواي سوود بينين بو توي به ريز بوناردني سه رنج و ره خنه كانتان به يوه نديمان بيوه بكه ن

به شی فیرکاری کومبیته ر
به م زوانه مالبه ره كه مان ده ست به كاره كاني ده كات به باشترين شيوه

دراوسيكان

سي فور كورد
داستان
سوفت82
كوردستان بوست
كوردستان نيت
هاك بو كورد
گورانی فارسیناردني سه رنج


ناردني ره خنه
ناردني بابه ت


نوسه ران

دانا ديزاينه ر


بابه ته كان

كومبيته ر
فيركاري
به رنامه
موبايل
فيلم
ئاييني
زانستس
هه تا دوايي..ريكلام

بو ريكلام كردن له مالبه ري سه ركه وتن به نرخيكي گونجاو به یوه ندیمان بیوه بکه ن به م زماره ي خواره وه يان به يوه ندي بكه به به شي به ريوبه رايه تي

07503730689
07507317448

چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن

سلاو هاورييان ئه م كاته تان باش مالبه ري سه ركه وتن مالبه ري هه موو خه لكي كوردستانه ئه م مالبه ره زوربه بابه ته كاني تايبه تن به كومبيته ر چونكه ئيمه ي كورديش ده مانه وي وه كو هه موو گه لانی جیهان بتوانیین سوود له م ئاميره به سووده وه ربگرين بو ئه وه ي بتوانين خزمه تي ولاتي خوماني بي بكه ين


hi my friends web site sarkawtn its for all kurdish people this web site in creased subjects for computer because computer best tecnalogy to the world


چاوه روان بن......


SUBJECTS WEB SITE SARKAWTN
HTML language
language C
multi media buldir
windows setup
Inter net
Montaj
DESGIN WEB SITE
PHOTO shop
COMPUTER NEWS
MORE APPS
BOOKS VARIOUS
SONG AND MUSIC
VIDEO VARIOUS
NEWS TECNALOGY
WAITING ......
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
چاوه روان بن
له م به شه دا زوربه ي ئه وفيركاريانه ت ده ست ده كه ويت كه تا يبه تن به به رنامه كاني كومبيته ر به شيوه ي فيديو كه تايبه تن به مالبه ري سه ركه وتن بو ئه وه ي به ئاساني كار به به رنامه كان بكه يت وه فيركا ر تايبه ت به زماني هوتمايه ل وه زماني سي بو دروستكردني به رنامه ي كومبيته ر بو ناردني هه ر ره خنه يه ك بينيرن بو ئه م ناونيشانه
فيركاري به رنامه ي فرونت به يج
دابه زاندنشيكردنه وه ي به رنامه
وانه ي يه كه م
وانه ي دووه م
وانه ي سيه م
وانه ي جواره م
وانه ي بينجه م
وانه ي شه شه م
وانه ي حه وته م
وانه ي هه شته م
وانه ي نويه م
وانه ي ده يه م
وانه ي يانزه م
وانه ي دوانزه م
وانه ي سينزه م
وانه ي جوارده م
وانه ي بانزه م
وانه ي شانزه م
وانه حه فته م
وانه ي هه شده م
وانه ي نوزده م
وانه ي بيسته م
به ره كان 12 3 4 5 6 7 8
cklick here
به م نزيكانه مالبه ره كه مان ده ست به كاره كاني ده كات به باشترين شيوه